REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CSGOPAKA.PL

§1
DEFINICJE


 1. 1. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa wszystkie prawa i obowiązki Administratora Sklepu internetowego i Użytkowników Sklepu CSGOPaka.pl oraz reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, dokonywane przez Serwis; przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 3. 3. Sklep internetowy (Sklep) - internetowy serwis usługowy, prowadzony pod adresem: https://www.csgopaka.pl/, o nazwie CSGOPaka.pl, który świadczy usługi sprzedaży Użytkownikowi Przedmiotów w grze Counter Strike: Global Offensive przez platformę Steam.
 4. 4. Użytkownik - osoba, która zarejestrowała się w Sklepie internetowym CSGOPaka.pl za pomocą konta Steam i dokonuje zakupu usług oferowanych przez Administratora.
 5. 5. Przedmiot – wirtualny zasób (skin) do wykorzystania w grze Counter Strike: Global Offensive. Przedmiot nie ma realnej, fizycznej postaci. Przedmiot jest wysyłany drogą elektroniczną poprzez system wymiany platformy Steam.
 6. 6. Gra - Counter Strike: Global Offensive - gra, w której Użytkownik może wykorzystać zakupione Przedmioty.
 7. 7. Producent - firma Valve Corporation, do której należą udostępniane w sklepie Przedmioty.
 8. 8. Administrator Sklepu internetowego (Administrator) – osoba będąca właścicielem Sklepu: Dream Project Rafał Więcek, pod adresem: ul. Słoneczna 4, 06-212 Krasnosielc; NIP: 7571483283; REGON: 365248183

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Sklep świadczy usługi polegające na udostępnieniu na swojej stronie Przedmiotów, które mogą być zakupione przez Użytkowników. W ofercie sklepu dostępne są Przedmioty pozyskiwane w legalny sposób i należące do firmy Valve Corporation.
 2. 2. Aby dokonać zakupów niezbędne jest zalogowanie się w Sklepie za pomocą platformy Steam. Logowanie się w Sklepie poprzez platformę Steam jest bezpieczne i nie powoduje przekazania żadnych danych ani uprawnień do konta Administratorowi.
 3. 3. Korzystanie z usług Sklepu wymaga posiadania w pełni aktywnego konta na platformie Steam oraz podania swojego adresu wymiany (trade url). W celu odebrania Przedmiotu Użytkownik musi mieć aktywowany system wymian na platformie Steam oraz nie może posiadać żadnej blokady.
 4. 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z dostępem do internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą JavaScript oraz obsługą plików “Cookies”.
 5. 5. Użytkownik może dokonywać zakupów Przedmiotów bez żadnych ograniczeń ilościowych i czasowych, o ile posiada wystarczającą ilość środków na dokonywanie zakupów.
 6. 6. Przed dokonaniem zakupu zaleca się zapoznanie się Użytkownika z opisem, warunkami wykorzystania i funkcjonalnością Przedmiotów w Grze. Zakupione Przedmioty nie podlegają zwrotowi.
 7. 7. Przedmioty zakupione w Sklepie mogą mieć na sobie różne stickery (naklejki) oraz name tagi (tabliczki z nazwą dla broni).
 8. 8. Sklep nie jest w żaden sposób powiązany z Valve Corporation, Counter Strike: Global Offensive, Steam ani z żadnymi innymi znakami handlowymi Valve corporation.

§3
ZAKUPY I PŁATNOŚCI

 1. 1. Zakup Przedmiotu odbywa się przez zalogowanie się w Sklepie przez platformę Steam, doładowanie konta odpowiednią kwotą poprzez wirtualne płatności i kliknięciem przycisku “Kup”/”Zamawiam” przy wybranym Przedmiocie. Konto Użytkownika jest obciążane należną opłatą.
 2. 2. Płatności w Sklepie są dokonywane za pomocą wirtualnej gotówki (wPLN).
 3. 3. Sklep umożliwia zakup wirtualnych jednostek za pomocą: Przelewu bankowego, Paysafecards, płatności SMS Premium.
 4. 4. Cena za usługę wiadomości SMS Premium podana jest przy wykonywaniu wirtualnej płatności w Sklepie.
 5. 5. Cena za usługę Direct Carrier Billing podana jest przy wykonywaniu wirtualnej płatności w Sklepie.
 6. 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłaną wiadomość SMS Premium (zła treść lub zły numer). Użytkownik nie ma możliwości zwrotu ani wypłacenia wirtualnej gotówki, która została nabyta poprzez serwis SimPay.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi SMS (np. brak kodu zwrotnego) należy zgłaszać na: https://simpay.pl/reklamacje.
 7. 7. Po zakupie Przedmiot zostaje dodany do konta Użytkownika, skąd musi zostać wysłany na jego konto w serwisie Steam i odbebrany w Grze. Po wysłaniu Przedmiotu na konto w serwisie Steam i konfiguracji Użytkownik staje się jego posiadaczem w Grze.
 8. 8. Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia trwania wysyłki Przedmiotu z przyczyn niezależnych jak i zależnych od Sklepu. W przypadku trudności ze zrealizowaniem zamówienia, Przedmiot zostanie przesłany w ciągu ok. 7 dni.
 9. 9. W sklepie są również oferowane punkty do zewnętrznych serwisów internetowych. Nasza firma nie ma wpływu na oferowane przez nich usługi. Punkty które są u nas w sprzedaży, pochodzą z zakupu dokonanego bezpośrednio na ich stronie za przesłane przez nas wirtualne skiny do gry CS:GO. - Punkty do zewnętrznych serwisów mogą kupować wyłącznie osoby pełnoletnie. Firma Csgopaka zastrzega możliwość zablokowania dokonanej transakcji, w celu weryfikacji pełnoletności.
 10. 10. Przedmioty nieodebrane przez 2 tygodnie trafiają z powrotem do sprzedaży.
 11. 11. Doladowanie sms jest pomniejszone o 50% kwoty netto.

§4
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta dotyczącymi sprzedaży na odległość, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny, bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem wskazanych w Ustawie przypadków, w których niedopuszczalne będzie odstąpienie od umowy, w ciągu 14 dni od dnia wejścia przez konsumenta w posiadanie produktu.
 2. 2. Produktem w przypadku Sklepu jest zakupiony Przedmiot, dostępny na koncie Użytkownika w Sklepie, o statusie: Zakupiony. Odstąpienie od umowy w przypadku tego produktu jest możliwe przed przesłaniem Przedmiotu na konto Użytkownika w serwisie Steam i przed skonfigurowaniem Przedmiotu w Grze. W przypadku skonfigurowania Przedmiotu w Grze Użytkownika, prawo do odstąpienia od umowy na mocy Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje.
 3. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na e-mail kontaktowy Sklepu: [email protected]
 4. 4. W ramach odstąpienia od Umowy Sklep odbierze Użytkownikowi dostęp do nabytego Przedmiotu, oddając równowartość wirtualnej kwoty, która została odjęta z konta Użytkownika po dokonanym zakupie.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU

 1. 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, jeżeli udostępniając dane w celu przekazywania informacji o Przedmiotach, nie wie o ich bezprawnym charakterze lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 2. 2. Treści zamieszczane na stronie Sklepu nie mają na celu naruszania niczyjej godności, prywatności ani praw autorskich. Administrator nie odpowiada za obraźliwe lub wulgarne treści Użytkowników pobrane z platformy Steam (np. avatry czy nicki).
 3. 3. Wszelkie materiały a w szczególności elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu stanowią przedmiot praw wyłącznych Sklepu lub podmiotów współpracujących ze Sklepem. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Do wyżej wymienionych wskazań nie zalicza się pobierania Przedmiotów na własne cele Użytkownika, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. 4. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, czy problemy zaleca się zgłaszać niezwłocznie Administratorowi na adres e-mail: [email protected]
 5. 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykorzystania Przedmiotu pobranego ze strony internetowej Sklepu w Grze Użytkownika na platformie Steam, w przypadku gdy niemożliwość wynika z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Producenta. Ewentualne reklamacje wynikające z niemożliwości stosowania zakupionego Przedmiotu w Grze należy kierować do Vale Corporation.
 6. 6. Sklep nie jest stroną innych umów zawieranych za pośrednictwem konta Użytkownika w grze Counter Strike: Global Offensive oraz na platformie Steam i nie odpowiada za realizację świadczeń z nich wynikających.
 7. 7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Administrator dokłada wszelkich starań, by zakłócenia w działaniu Sklepu trwały jak najkrócej i nie niosły za sobą odczuwalnych dla Użytkowników skutków.
 8. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sklepu, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Sklep korzysta z bezpiecznych systemów, aby zapewnić komfort i poczucie bezpieczeństwa Użytkownikom.
 2. 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. Po zmianie Regulaminu Administrator zobowiązuje się do publikacji nowej wersji Regulaminu na stronie głównej Sklepu oraz wysłaniu jego treści na adresy e-mail zarejestrowanych Użytkowników.
 3. 3. Siedziba Sklepu mieści się w: Dream Project Rafał Więcek, pod adresem: ul. Słoneczna 4, 06-212 Krasnosielc; NIP: 7571483283; REGON: 365248183
 4. 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. 5. Rejestracja w Sklepie oznacza automatyczną akceptację niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
 6. 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016 r.

§7
Dodatek do Regulaminu
Umowa licencyjna Użytkownika (EULA)

Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej „Dostawca usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony.
W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA.
Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających te Produkty. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających produkty na naszej stronie. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta.
Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.
W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected]

Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres [email protected]

§8
This site is not affiliated with VALVE corp

Copyrights © 2016 - 2020 & All Rights Reserved by CSGOPaka.pl
This site is not affiliated with VALVE corp